?

Log in

sam carter is just that hot

pairing sam with everyone is a hard thankless task of insanity

Name:
Sam Carter Is Just That Hot
Website:
Membership:
Closed
Posting Access:
All Members
amanda tapping, fanfic, fanfiction, hailey, ot3, otp, sam carter, sam/adria, sam/anise, sam/anubis, sam/apophis, sam/atlantis, sam/ba'al, sam/barett, sam/cadman, sam/caldwell, sam/cam, sam/camulus, sam/carolyn lam, sam/cassie, sam/charlie, sam/chuck, sam/daniel, sam/elizabeth, sam/emerson, sam/gate, sam/general kerrigan, sam/grodin, sam/hailey, sam/hammond, sam/hathor, sam/heightmeyer, sam/hermiod, sam/jack, sam/jacob, sam/janet, sam/jennifer, sam/joe foxon, sam/jonas, sam/jonas hanson, sam/kavanagh, sam/kawalski, sam/keller, sam/kerry, sam/landry, sam/lorne, sam/lt.astor, sam/lt.simmons, sam/mark, sam/martouf, sam/mckay, sam/narim, sam/orlin, sam/osiris(sarah gardener), sam/paul davis, sam/pete, sam/replicarter, sam/ronan, sam/sam, sam/sara o'neill, sam/sha're, sam/sheppard, sam/simpson, sam/teal'c, sam/teyla, sam/thor, sam/vala, sam/walter, sam/wraith, sam/zpm

Statistics