?

Log in

No account? Create an account
 
 
Ren
06 August 2010 @ 02:58 pm
The List So Far In Alphabetical Order (updated August 2010)
If you have any more ideas just comment on this post.Written:-

Sam/Anise
Sam/Anubis
Sam/Lt.Astor
Sam/Ba'al
Sam/Barett
Sam/Cam
Sam/Laura Cadman
Sam/Cassie
Sam/Aden Corso
Sam/Daniel
Sam/Paul Davis
Sam/Elizabeth
Sam/Joe Faxon
Sam/Fifth
Sam/Ford
Sam/Fran
Sam/Jennifer Hailey
Sam/Hammond
Sam/Jack
Sam/Jacob
Sam/Janet
Sam/Kawalski
Sam/General Kerrigan
Sam/Hathor
Sam/Kerry
Sam/Keller
Sam/Landry
Sam/Lorne
Sam/Mark
Sam/McKay
Sam/Jeannie Miller
Sam/Orlin
Sam/Osiris
Sam/Pendergast
Sam/Pete
Sam/Repli!Carter
Sam/Ronon
Sam/Sheppard
Sam/Lt.Simmons
Sam/Teal'c
Sam/Teyla
Sam/Thor
Sam/Vala
Friendship||Smut
Sam/Walter

To do:-

Sam/Adria
Sam/Amunet
Sam/Apophis
Sam/Atlantis
Sam/Beckett
Sam/Sarah Brightman
Sam/Katie Brown
Sam/Caldwell
Sam/Camulus
Sam/Charlie
Sam/Chuck
Sam/Alec Colson
Sam/Cronus
Sam/Drey'auc
Sam/Lt. Elliot
Sam/Ellis
Sam/Emerson
Sam/Ferretti
Sam/Sarah Gardener
Sam/Gate
Sam/Grodin
Sam/Lt. Grogan
Sam/Jonas (Hanson)
Sam/Hayes
Sam/Heightmeyer
Sam/Helia
Sam/Hive Ship
Sam/Hermiod
Sam/Ishta
Sam/Jolinar
Sam/Kavanagh
Sam/Kull Warrior
Sam/Ganos Lal
Sam/Carolyn Lam
Sam/Larrin
Sam/Makepeace
Sam/Martouf
Sam/Narim
Sam/Nirrti
Sam/Nyan
Sam/Lindsey Novak
Sam/Prior
Sam/Jonas (Quinn)
Sam/Ry'ac
Sam/Sara O'Neill
Sam/Sam
Sam/Lt. Satterfield
Sam/Sha're
Sam/Simpson
Sam/Syler
Sam/Todd
Sam/Tomin
Sam/Unas
Sam/Warrick
Sam/Woolsey
Sam/Wraith
Sam/Yu
Sam/Zat Gun
Sam/Zelenka
Sam/ZPM


Tags:
 
 
Current Mood: chipperchipper
 
 
Ren
06 August 2010 @ 03:01 pm
The List So Far (updated 2nd August 2010)
If you have any more ideas just comment on this post.


(Alphabetical)


Written:-

Sam/Jack
Sam/Pete
Sam/Teal'c
Sam/Cam
Sam/Barett
Sam/McKay
Sam/Lorne
Sam/Lt.Simmons
Sam/Lt.Astor
Sam/Mark
Sam/Elizabeth
Sam/Daniel
Sam/Hammond
Sam/Walter
Sam/Thor
Sam/Teyla
Sam/Sheppard
Sam/Anubis
Sam/Kerry
Sam/Repli!Carter
Sam/Janet
Sam/General Kerrigan
Sam/Ba'al
Sam/Anise
Sam/Vala
Friendship||Smut
Sam/Fran
Sam/Ronon
Sam/Laura Cadman
Sam/Joe Faxon
Sam/Jeannie Miller
Sam/Cassie
Sam/Keller
Sam/Landry
Sam/Pendergast
Sam/Fifth
Sam/Osiris
Sam/Jacob
Sam/Jennifer Hailey
Sam/Aden Corso
Sam/Orlin
Sam/Kawalski
Sam/Paul Davis
Sam/Hathor
Sam/Ford

To do:-

Sam/Jonas (Quinn)
Sam/Jonas (Hanson)
Sam/Carolyn Lam
Sam/Sam
Sam/Heightmeyer
Sam/Martouf
Sam/Narim
Sam/Chuck
Sam/Kavanagh
Sam/Caldwell
Sam/Sarah Gardener
Sam/Sarah Brightman
Sam/Emerson
Sam/Atlantis
Sam/Gate
Sam/ZPM
Sam/Grodin
Sam/Hermiod
Sam/Simpson
Sam/Wraith
Sam/Charlie
Sam/Sara O'Neill
Sam/Sha're
Sam/Apophis
Sam/Adria
Sam/Camulus
Sam/Ishta
Sam/Beckett
Sam/Ry'ac
Sam/Nirrti
Sam/Drey'auc
Sam/Warrick
Sam/Woolsey
Sam/Unas
Sam/Kull Warrior
Sam/Yu
Sam/Cronus
Sam/Prior
Sam/Alec Colson
Sam/Makepeace
Sam/Hayes
Sam/Ferretti
Sam/Lt. Grogan
Sam/Lt. Elliot
Sam/Lt. Satterfield
Sam/Syler
Sam/Larrin
Sam/Emerson
Sam/Tomin
Sam/Helia
Sam/Hive Ship
Sam/Ganos Lal
Sam/Amunet
Sam/Todd
Sam/Zelenka
Sam/Katie Brown
Sam/Lindsey Novak
Sam/Ellis
Sam/Jolinar
Sam/Zat Gun
Sam/Nyan
Tags: